ساخت سازه های ماکارونی توسط دانش آموزان پایه هفتم

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پیشتازان در کلاس کار و فن آوری دوره آموزشی ساخت سازه های ماکارونی را گذراندند.

طی برگزاری کلاس درس کار و فن آوری  دبیرستان رشت - پیشتازان ایران دانش آموزان پایه هفتم  بهترین دبیرستان رشت ، تحت آموزش آشنایی با علم سازه های ماکارونی قرار گرفتند.

دانش آموزان بهترین راهنمایی رشت در پایان با ساخت سازه ها دوره آموزشی خود را به پایان رسانیدند.

 بهترین دبیرستان گلسار دانش آموز را با مهارت های عملی آشنا کرده که هنگام حضور و فعالیت در جامعه قابلیت های متفاوتی را داشته باشند.

مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید.

گزارش تصویری