بهترین دبیرستان گلسار

بهترین دبیرستان گلسار

بهترین دبیرستان گلسار کدام است؟
والدین برای یافتن بهترین دبیرستان برای فرزندانشان ماه ها تلاش می کنند اما در بیشتر مواد در آخر کار راضی نیستند. ملاک انتخاب بهترین دبیرستان کدام اشت؟
در بهترین دبیرستان گلسار از دانش آموزان انتظار می رود که در زمینه کار و رفتار خود مسوول باشد و مدیر یا ناظم مدرسه خطای دانش آموزی را به حساب دیگر دانش آموزان منظور نکند.


در بهترین دبیرستان گلسار معلمان در محیط آموزشی باید خود الگوهای خوبی از اخلاق، رفتار، صداقت و دیگر صفات مطلوب آموزشی باشند.
در بهترین دبیرستان گلسار باید روابط و اوقات معلم با دانش آموز چنان تنظیم شود که امکان پاسخگویی به مشکلات شخصی دانش آموز را داشته باشد.
در یک بهترین دبیرستان گلسار این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش آموزان متفاوت، توانایی های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین کودک به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نم یگیرد.
بهترین دبیرستان گلسار با یک جریان دایمی و زنده با خانواده دانش آموز در ارتباط است.
در بهترین دبیرستان گلسار رابطه یک جانبه و از بالا به پایین که متاسفانه محور فکری است مردود و به جای آن کوشش برای ایجاد اعتماد به نفس و تقویت روحیه مستقل و سرزنده و صمیمیت با دانش آموز منظور شده است تا در پناه آن نیروی بالقوه وی را در جهت ابتکار، تفکر و خلاقیت به حداکثر پتانسیل خود افزایش دهد.
در بهترین دبیرستان گلسار نباید به دانش آموزان بیش از توانایی هایشان فشار آورده شود و معلمان باید واقع بینانه به مسائل نگاه کنند.

ویژگی های بهترین دبیرستان گلسار (از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری(
بهترین دبیرستان گلسار باید دارای تقویم سالانه انجام فعالیت ها و... باشد و از سوی دیگر معلمان باید روابط صمیمی با  دانش آموزان داشته باشند.
دانش آموزان در کارهای گروهی و فعالیت های آموزشی تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و... با علاقه شرکت دارند.
معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.
کارهای بهترین دبیرستان گلسار تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند.
مدیر و دبیران بهترین دبیرستان گلسار با فرایند یاد دهی و یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند.
دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آن چه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نمایند.
تعامل مناسبی بین عوامل آموزشگاه و دانش آموزان و اولیاء برقرار است.
شورای دبیران فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د.
بهترین دبیرستان گلسار با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمان ها ارتباط موثر و مطلوبی دارد.
در بهترین دبیرستان گلسار فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتمام فعالیت ها نظم و انضباط حاکم است.
نظام مشاوره ای بهترین دبیرستان گلسار، کارا و اثربخش است.
بهترین دبیرستان گلسار دانش آموز را با مهارت های زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند، وارد جامعه شود.
در بهترین دبیرستان گلسار میراث فرهنگی، وطن دوستی، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و گرامی داشته می شو د.
مجموعه بهترین دبیرستان گلسار با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است.
و

 

ویژگی های بهترین دبیرستان گلسار (از لحاظ کالبدی و سخت افزاری(
فضای آموزشی بهترین دبیرستان گلسار : کلاس درس متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد.
بهترین دبیرستان گلسار دارای محیطی زیبا و با طراوت و نشاط آور است.
ابعاد کلاس ها و شرایط فیزیکی کلاس باید متناسب با تعداد دانش آموزان یک کلاس باشد.
در و دیوار و حیاط و رنگ بهترین دبیرستان گلسار، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند.


در بهترین دبیرستان گلسار با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزان توجه کافی می شود.
مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد.
بهترین دبیرستان گلسار دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و می باشد.
ما در این مقاله به بیان نکات قابل توجه برای بهترین دبیرستان گلسار پرداختیم امیدواریم مورد استفاده اولیا محترم قرار گیرد.