دبیرستان هوشمند پیشرفته پیشتازان

سند تحول مدارس هوشمند
مهمترین و حساس ترین اطلاعات "دوره تحصیلی متوسطه اول" قبل از ثبت نام:
مدیران ، پرسنل و دبیران پیشتازان ایران

مهمترین و حساس ترین اطلاعات "دوره تحصیلی متوسطه اول" قبل از ثبت نام:

آموزش وپرورش در متوسطه (دوره اول)

یک سؤال بسیار مهم؟

به نظر شما بزرگواران:

چرا در همه نظام­ های آموزشی کشورهای توسعه­ یافته  ، دوره آموزش راهنمایی(متوسطه دوره اول) از اهمیت به سزایی برخوردار است؟

اهمیت و ضرورت تشکیل مدارس متوسطه دوره اول (راهنمایی) را می­توان به چند دسته­  ذیل طبقه بندی نمود:

1- در این مقطع آموزش و پرورش ، تجربه اولیه مثبت یا منفی محصل بودن  از شکل عمومی آن(یک  معلم) جهشی(آنی) خارج می­شود و به طرف آموزش و پرورش تخصصی( هر درس یک معلم ) پیش می­ رود.

2- در این دوره تحصیلی ، مهم­ترین عادت­ های مثبت و منفی روان  در محصلی شکل می­گیرد، که توجه به آن بسیار مهم و در غیر این صورت مشکلات آینده را در بر...

ادامه ...
مهمترین و حساس ترین اطلاعات

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر