استقلال طلبی در نوجوان در روانشناسی

استقلال طلبی در نوجوان در روانشناسی

استقلال طلبی در نوجوان یعنی فرزند شما دیگر کودک نیست و می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری را در زندگی بپذیرد که به معنای کم شدن وابستگی او به اطرافیان از جمله پدر و مادر می‌باشد.


بیشتر...