دبیرستان دوره اول پیشتازان

دبیرستان دوره اول پیشتازان 
اولین دبیرستان موضوعی تخصصی در استان گیلان که باهدف و رشد توسعه آموزش در مهارت های زندگی تاسیس شده است