رویدادهای اردیبهشت ماه

رویدادهای اردیبهشت ماه - طرح پیش آزمون ( 15 الی 26 اردیبهشت 97 ) - برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در امتحانات نیمسال دوم ( خرداد 97) و اردوی تفریحی به روایت تصویر

رویدادهای اردیبهشت ماه - طرح پیش آزمون ( 15 الی 26 اردیبهشت 97 ) - برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در امتحانات نیمسال دوم ( خرداد 97) و اردوی تفریحی به روایت تصویر