دومین دوره از مسابقات طرح حیاط پویا  به پایان رسید

دومین دوره از مسابقات طرح حیاط پویا  به پایان رسید و از دانش آموزان عزیز تقدیر به عمل آمد .

دومین دوره از مسابقات طرح حیاط پویا  به پایان رسید و از دانش آموزان عزیز تقدیر به عمل آمد .