ادامه ی طرح آشنایی با مشاغل ، با حضور دکتر نوذری ( دکترای عمران)

ادامه طرح شناسایی مشاغل برای دانش آموزان پایه نهم توسط جناب آقای دکتر نوذری ( دکترای عمران ) برگزار گردید .

ادامه طرح شناسایی مشاغل برای دانش آموزان پایه نهم توسط جناب آقای دکتر نوذری ( دکترای عمران ) برگزار گردید .