برگزاری آزمون های ماهیانه دبیرستان رشت - بهمن ماه

طی هفته ی جاری آزمون های ماهیانه برای سنجش دانش آموزان مقاطع پایه های مختلف دبیرستان رشت - پیشتازان ایران برگزار گردید .

دانش آموزان با شرکت در آزمون ها توانستند توسط مدرسه ارزیابی دقیقی شوند .

طی هفته ی جاری آزمون های ماهیانه برای سنجش دانش آموزان مقاطع پایه های مختلف دبیرستان رشت - پیشتازان ایران برگزار گردید .

دانش آموزان با شرکت در آزمون ها توانستند توسط مدرسه ارزیابی دقیقی شوند .

این آزمون ها به مدت یک هفته ی دیگر برقرار می باشد .

شروع آزمون ها از نیمه دوم بهمن ماه می باشد .

یکی از ویژگی های مهم بهترین دبیرستان رشت ، برگزاری آزمون های دقیق ماهیانه می باشد .

بهترین راهنمایی رشت فقط یک نام نیست ، بلکه یک عملکرد چند ساله خواهد بود

خیلی خوشحالیم که اولیا ، پیشتازان ایران را به عنوان بهترین دبیرستان گلسار می شناسند .

 

مقاله ای در مورد راهنمایی رشت نوشته شده است که میتوانید برای مشاهده کلیک نمایید 

گزارش تصویری