اولین جلسه از جلسات با موضوع بلوغ ، با حضور دکتر نصیری برگزار شد

اولین جلسه از جلسات بلوغ ، با حضور  جناب آقای دکتر نصیری با موضوع بلوغ نشانگان مثبت و منفی برای پایه های نهم‌برگزار گردید . این جلسه برای هر پایه در هفته های آتی برگزار خواهد شد .