ادامه طرح آشنایی با مشاغل با حضور کاپیتان مقتدر

در ادامه طرح آشنایی با مشاغل ، این هفته کاپیتان مقتدر از خلبانان زبده کشور محبت فرموده و دانش آموزان دبیرستان پیشتازان ایران  را با رشته خلبانی آشنا نمودند .