حضور تیم دبیرستان پیشتازان ایران در مسابقات فوتسال ناحیه یک رشت

حضور تیم دبیرستان پیشتازان ایران در مسابقات فوتسال ناحیه یک رشت به روایت تصویر