مرحله دوم آزمون واله برگزار شد

در هفته ای که گذشت ، مرحله دوم آزمون واله برگزار شد ...

در هفته ای که گذشت ، مرحله دوم آزمون واله برگزار شد .

 

برگزاری آزمون واله به روایت تصاویر