امروز جلسه نمایندگان کلاسها برگزار شد

امروز جلسه نمایندگان کلاسها با حضور آقای مجابی معاون پرورشی و برنامه ریزی دبیرستان پیشتازان ایران جهت هماهنگی بیشتر  با کادر اجرایی مدرسه برگزار شد .

 

امروز جلسه نمایندگان کلاسها با حضور آقای مجابی معاون پرورشی و برنامه ریزی دبیرستان پیشتازان ایران جهت هماهنگی بیشتر با کادر اجرایی مدرسه  برگزار شد .