برگزاری منظم طرح حیاط پویا در سال تحصیلی  97/98 از ابتدای مهر تا به امروز

برگزاری منظم طرح حیاط پویا در سال تحصیلی  97/98 از ابتدای مهر تا به امروز

 

 طرح حیاط پویا در سال تحصیلی  97/98 از ابتدای مهر تا به امروز به طور منظم در دبیرستان پیشتازان برگزار شده و نفرات برتر دور اول مسابقات مشخص شدند . دور دوم مسابقات نیز تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد .