امتحانات نیمسال دوم - خرداد ماه 97

امتحانات نیمسال دوم (خرداد 97) از تاریخ 1397/03/01 آغاز و در تاریخ 1397/03/23 به پایان می رسد .

امتحانات نیمسال دوم (خرداد 97) از تاریخ 1397/03/01 آغاز و در تاریخ 1397/03/23 به پایان می رسد .

گزارش تصویری