برگزاری کلاس آموزشی برای سایت همگام و هدایت تحصیلی با حضورآقای طالبی ( کارشناس و مشاور )

برگزاری کلاس آموزشی برای سایت همگام و هدایت تحصیلی با حضورآقای طالبی ( کارشناس و مشاور )

و آشنایی با شاخه ها و رشته های تحصیلی

برگزاری کلاس آموزشی برای سایت همگام و هدایت تحصیلی با حضورآقای طالبی ( کارشناس و مشاور )

و آشنایی با شاخه ها و رشته های تحصیلی